سولات پر تکرار


چک واگذاری: به چکی اطلانوشته عوض شود ی کند.
برابر بند 47 استاندارد شماره 2 حسابداری، هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات تسویه شده به سود و زیان دوره منظور شده باشد و این سود یا زیان ماهیت عملیاتی، تعدیل دیگری در سود عملیاتی ضرورت نخواهد داشت.
طبق قانون شورای عالی کار به دلیل آنکه تسویه سنوات کارگر در سال 97 انجام می پذیرد، حق سنوات نیز باتوجه به حقوق سال 97 محاسبه و پرداخت می شود.