آموزش کار با سامانه تدوین جهت ارسال صورت حساب الکترونیکی

در ویدئوی زیر می‌توانید نحوه کار با سامانه تدوین را بصورت کامل مشاهده نمایید.